Konkursy

 

REGULAMIN KONKURSU

BOŻONARODZENIOWEGO NA

„OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ”

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Pani Renata Makowiecka i Pani Joanna Rybińska.

II. CELE KONKURSU

1. Kultywowanie tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych.

2. Rozwijanie talentu artystycznego uczniów, kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych.

3. Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac.

 

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

a) oddział przedszkolny

b) klasy I – III

c) klasy IV – VI

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi. Każda powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, klasą, 

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną,

5. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności na organizatora.

Po ocenie prac i wręczeniu nagród zostaną one sprzedane na kiermaszu bożonarodzeniowym.

 

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace należy składać osobiście, do dnia 01 grudnia 2015 r. do Pani Renaty Makowieckiej lub Pani Joanny Rybińskiej.

2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury.

3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

a) pomysłowość i oryginalność pracy,

b) dekoracyjność i kolorystyka,

c) stopień trudności wykonania.

e) dobór materiałów.

 

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. O wynikach zwycięzcy zostaną poinformowani na apelu szkolnym, a ich prace zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły.

 

VI. NAGRODY

  1. Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej z trzech kategorii wiekowej.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
                                                                                 
 Renata Makowiecka

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ KLASĘ „ASY”

 

W Publicznej Szkole Podstawowej

w Modrzejowicach 

I. Zasady przeprowadzania konkursu: 

W konkursie uczestniczą wszystkie klasy I- VI. Konkurs ma za zadanie zmobilizowanie  uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły i do współodpowiedzialności za jej funkcjonowanie.

Cele te mają być osiągnięte poprzez  rywalizację klas w różnych obszarach życia szkoły, która ma wyłonić klasę „ASÓW” ".

 UCZESTNICTWO

W konkursie biorą udział wszystkie klasy

CZAS TRWANIA KONKURSU ORAZ OGŁASZANIE

WYNIKU KONKURSU

-  Konkurs trwa od 01 listopada do 20 czerwca 2013 roku.

-  Wyniki konkursu są ogłaszane na końcu roku szkolnego,

-  Laureatem konkursu jest klasa, która zajęła I miejsce.

- Klasa, która w danym roku szkolnym zajęła I miejsce w konkursie ma prawo do tytułu  NAJLEPSZEJ KLASY ROK przez następny rok szkolny.

 NAGRODY

1) Nagrodą jest dofinansowanie dowolnego przedsięwzięcia, wycieczki  klasy – laureata konkursu.

2) Fundatorem nagrody jest Dyrektor Publicznej Szkoły  Podstawowej w Modrzejowicach  oraz Rada Rodziców.

 

ORGANIZATORZY KONKURSU

- Samorząd Uczniowski

KOMISJA KONKURSOWA I TRYB OCENIANIA na koniec roku szkolnego

1) W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor,

b) zastępca dyrektora,

c) dwóch członków Rady Pedagogicznej (w tym opiekun SU)

d) opiekun Samorządu Uczniowskiego

2) Do bieżącej oceny osiągnięć klas powołana jest podkomisja w składzie co najmniej 3 osobowym:

a) wychowawca/ nauczyciel,

b)przewodniczący SU,

c) opiekun SU

3) Bieżące wyniki zbiera, przechowuje i wstępnie podlicza wychowawca klasy. Aktualne oceny w obszarach  Czytelnictwo – CO MIESIĄ , Wygląd pomieszczeń klasowych – CO MIESIĄC, udział w Konkursach, apelach, wycieczkach, zawodach, zajęciach pozalekcyjnych- NA BIEŻĄCO.

4) Wychowawca i gospodarz klasy jest zobowiązany na półrocze szkolne – do 10 stycznia i przed końcem bieżącego roku szkolnego- do 20 czerwca do przekazania na ręce przewodniczącego SU sprawozdania  dotyczącego:(( ALBO PODSUMOWANEJ PUNKTACJI DOKONANEJ W SWOICH OBSZARACH)) 

a) wewnętrznych osiągnięć klasy,

b) uczestnictwa i osiągnięć uczniów klasy w zawodach lub olimpiadach,

c) półroczną  średnią klasową a na koniec roku szkolnego  ilość ocen bardzo dobrych .

d) frekwencję na zajęciach na koniec roku szkolnego.

W przypadku niedopełnienia obowiązku klasa nie otrzyma żadnej punktacji w tych obszarach.
 W związku z tym opiekunowie uczestników olimpiad i zawodów proszeni są

o informowanie wychowawców o osiągnięciach swoich podopiecznych !!!

 KRYTERIA I PUNKTACJA

Wyniki w nauce.

Ocenia się półroczną  średnią klasową oraz  ilość ocen bardzo dobrych – 5 i dobrych- 4 na koniec roku szkolnego. 

a) za najlepszą średnią klasową na półrocze szkolne:

15 punktów;

b) za każdego ucznia, który osiągnął średnią od 4 do 4,75 :

10 punktów;

c) za każdego ucznia, który osiągnął średnią co najmniej 4,75 – 30  punktów.

d) największa ilość ocen bardzo dobrych w danej klasie do 20 czerwca – 20 punktów. 

Frekwencja.

a)     Osoby, które opuściły najmniej  godzin lekcyjnych w roku szkolnym zdobywają na

rzecz klasy 30 punktów.

b)    Obecność 100% każdego ucznia- 20 punktów

Czytelnictwo.

a)Ocena czytelnictwa klasy przeprowadzana jest co miesiąc.

b) Najwyższa średnia przeczytanych książek przez klasę otrzymuje max 5 punktów. 

c) Statystykę czytelnictwa w szkole prowadzi Biblioteka szkolna, comiesięczną ocenę klasy w skali punktacji 1 – 5 punktów przeprowadzi pani Bibliotekarka.

Konkursy przedmiotowe.

Uczestnictwo na szczeblu rejonowym, powiatowym, ogólnopolskim:

a) klasa otrzymuje 5 punktów za każdego uczestnika;

b) za każdego laureata klasa otrzymuje 10 punktów.

Zawody sportowe

 Indywidualne i grupowe

1) Zawody międzyszkolne – rejonowe lub powiatowe.

- za uczestnictwo - 1 punkt – za jednego uczestnika;

2) Zawody krajowe –

-  za uczestnictwo – 2 punkty za jednego uczestnika,

3) Zajęcie od I do III miejsca (ewentualnie otrzymanie tytułu laureata) - 10 punktów,

4) Rozgrywki międzygrupowe w siatkówkę, koszykówkę, tenis stołowy i piłkę nożną:

a) za każdego zwycięzcę z grupy wychowawczej - uczestnika zawodów  I, II i III miejsce klasa otrzymuje 1 punkt.

Bierze się pod uwagę rywalizację zespołową między grupami wychowawczymi - w rozgrywkach -  punktuje się pierwsze TRZY miejsca. Dlatego, że  w zawodach uczestniczą drużyny składające się z uczniów różnych klas to,  klasa otrzymuje jednostkowo punkty jak za uczestnictwo indywidualne.

Konkursy wewnątrzszkolne.

1) Uczestnictwo indywidualne:

a) za uczestnictwo - 1 punkt;

b) laureaci konkursów - 3 punkty

Wygląd pomieszczeń klasowych:

Raz w miesiącu ocenia się wygląd klas.

1) Punktacja:

a) aktualna gazetka - do 3 punktów;

b) kwiaty, ozdoby - do 3 punktów;

c) czystość i porządek - do 3 punktów;

2) Komisja zastrzega sobie oceniać dodatkowe elementy w skali od 0 do 3

punktów.

Udział w kółkach zainteresowań:

1) Członkostwo  - 1 punkt za osobę.

Uczestnictwo klas w pracach Samorządu Uczniowskiego

1) Pięć najbardziej udzielających się członków (uczestnictwo efektywne i w terminie)

mogą otrzymać dodatkowo do 3 punktów (jeżeli Rada SU będzie uważała to

za stosowne) .

Aktywność klas w życiu szkoły.

1) Dobrze przygotowane apele lub akademie (interesujące, charakteryzowały się

oryginalnością - odmiennością, zyskały uznanie) do 10 punktów.

2) Wprowadzenie nowych koncepcji do planu pracy SU i jednocześnie ich realizacja

do 10 punktów.

3) Wszelka inna działalność na rzecz szkoły do 5 punktów.

Zorganizowanie życia klasowego.

1) Wycieczki  poza teren Szkoły - 3 punkty 

2) Ogniska klasowe PO LEKCJACH - 3 punkty.

3) Inne spotkania klasowe PO LEKCJACH - 3 punkty.

PODSUMOWAŃ DOKONUJE WYCHOWAWCA KLASY I GOSPODARZ W OBSZARZE:

Zorganizowanie życia klasowego – CO MIESIĄC

Aktywność klas w życiu szkoły. – CO MIESIĄC

Konkursy wewnątrzszkolne– CO MIESIĄC

Konkursy przedmiotowe. – CO MIESIĄC

Wyniki w nauce –  DO 20 CZERWCA

Frekwencja- DO 20 CZERWCA

Podsumowanie uzyskanych punktów za rok szkolny swojej klasy przekazuje opiekunowi SU do 20 czerwca.

PANI BIBLIOTEKARKA: 

Czytelnictwo – CO MIESIĄC

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Uczestnictwo klas w pracach Samorządu Uczniowskiego – CO MIESIĄC

Wygląd pomieszczeń klasowych – CO MIESIĄC

Udział w kółkach zainteresowań: – PÓŁROCZE SZKOLNE I DO 20 CZERWCA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: 

Zawody sportowe– DO 20 CZERWCA

Podsumowanie uzyskanych punktów za rok szkolny swojej klasy przekazuje opiekunowi SU do 20 czerwca

                                                                                                                                                                     Monika Tatar

 


 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO UCZNIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MODRZEJOWICACH

„ASY Z NASZEJ KLASY”

I. Zasady przeprowadzania konkursu: 

 

W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie wchodzący w skład  Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach 

Konkurs ma za zadanie zmobilizowanie  uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły i do współodpowiedzialności za jej funkcjonowanie.

Cele te mają być osiągnięte poprzez  rywalizację uczniów w różnych obszarach życia szkoły, która ma wyłonić najlepszego ucznia szkoły.

 

 UCZESTNICTWO

W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie PSP w Modrzejowicach.

CZAS TRWANIA KONKURSU ORAZ OGŁASZANIE

WYNIKU KONKURSU

-  Konkurs trwa cały rok szkolny.

-  Wyniki konkursu są ogłaszane na końcu roku szkolnego,

-  Laureatem konkursu jest uczeń, który zajął I miejsce.

NAGRODY

1) Nagrodą jest dofinansowanie dowolnego przedsięwzięcia lub nagroda książkowa.

2) Fundatorem nagrody jest Dyrektor, Rada Rodziców, Sponsorzy.

ORGANIZATORZY KONKURSU

- Samorząd Uczniowski

KOMISJA KONKURSOWA I TRYB OCENIANIA na koniec roku szkolnego

1) W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor,

b) dwóch członków Rady Pedagogicznej (w tym opiekun SU)

c) kierownictwo SU (przewodniczący SU).

2) Do bieżącej oceny osiągnięć uczniów powołana jest podkomisja w składzie co najmniej 2 osobowym:

a) wychowawca/ nauczyciel,

b) opiekun SU

2) Bieżące wyniki zbiera, przechowuje i wstępnie podlicza wychowawca klasy.

3) Wychowawca i gospodarz klasy jest zobowiązany na I półrocze– do 10 stycznia i przed końcem II półrocza roku szkolnego- do 20 czerwca do przekazania sprawozdania na ręce przewodniczącego SU: ALBO PODSUMOWANEJ PUNKTACJI DOKONANEJ W SWOICH OBSZARACH)) 

a) wewnętrznych osiągnięć  uczniów

b) uczestnictwa i osiągnięć uczniów w zawodach lub olimpiadach,

c) półroczną  średnią uczniów  na koniec roku szkolnego, 

d) frekwencję na zajęciach na koniec roku szkolnego.

KRYTERIA I PUNKTACJA

                                              Punkty dodatnie „+” 

a)    Najlepsza średnia szkoły-  500 punktów

b)     Druga średnia szkoły powyżej 5,0 – 400 punktów

c)     Średnia powyżej 4,75 – 300 punktów

c) Frekwencja 100% -  200 punktów

     d) Najlepsza frekwencja w klasie  - 100 punktów

     e) Najwyższa średnia przeczytanych książek w każdym miesiącu- 10punktów.

     f) Reprezentowanie szkoły na zewnątrz w konkursach, zawodach sportowych – 1- 30 punktów

    g) Za zajęcie I, II, III miejsca w konkursach i zawodach gminnych, powiatowych, krajowych - 100 punktów

    h) Udział w apelach, akademiach –1-20 punktów

    i) Praca na rzecz szkoły – 1- 20 punktów

    j) Strój galowy – 5 punkty

    k) Udział w akcjach organizowanych w szkole np. „ ZBIERAMY NAKRETKI”, „ZBIERAMY BATERIE” itp. w formie konkursu:

- miejsce I -  50 punktów

- miejsce II – 30 punktów

- miejsce III – 20 punktów

- wszyscy pozostali, którzy przystąpili do konkursu – 10 punktów

    l) Udział w zajęciach pozalekcyjnych (koła zainteresowań, ZHP, SKS itp.)                     – 1 punkt

    m) Pomoc kolegom i koleżankom – 1- 15 punktów.

Punkty ujemne „-”

a)    Niszczenie Mienia Szkoły – 30 punktów

b)     Zachowania agresywne (bójki, prowokowanie, popychanie, przezywanie, przeklinanie, obmawianie, namawianie, plucie itp.) – 50 punktów

c)     Uwaga pisemna – 20 punktów

d)     Uwaga ustna – 15 punktów

e)     Zakłócanie toku lekcji – 10 punktów

f)     Używanie telefonu komórkowego – 30 punktów

g)     Brak zmiennego obuwia – 10 punktów

h)     Rezygnacja z podjętego działania, zadania ( np. rezygnacja z występu na akademii) – 20 punktów

i)      Opuszczanie terenu szkoły w czasie zajęć i przerw śródlekcyjnych              –     punktów

j)      Opuszczanie sali w trakcje zajęć –20 punktów

k)     Spóźnienia  - 5 punkt

l)      Zaśmiecanie – 10 punktów

m)     Inne zachowania łamiące obowiązki ucznia i naruszające Statut Szkoły      – 1- 30 punktów.

 

 

                                                                                                                                                         Monika Tatar